peerHuntr

Commercial Terms

Commercial Terms

Product

The product sold by peerHuntr is a profile card that, in addition to the anonymous cards on the platform, also contains the user's contact information as well as a non-anonymized image. This extended profile card is received upon receipt of payment and allows the purchaser to seek additional information or contact the user for a recruitment dialogue.

Payment terms

peerHuntr receives payment with Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard and JCB. Payment will only be deducted from your account, when you approve the transaction. The product is delivered electronically immediately thereafter. peerHuntr uses an authenticated payment server that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that your payment information is secured.

Prices

Items on the peerHuntr platform can be purchased either as individual purchases or multiple discounted purchases. All amounts are incl. VAT.
For individual purchases, the price of a peerHuntr profile card is 7.50 DKK (1.00 EUR).
The following prices apply for multiple purchases:
The price for 10 profile cards is 67.00 DKK (9.00 EUR)
The price for 50 profile cards is 299.00 DKK (40.00 EUR)
The price for 100 profile cards is 499.00 DKK (67.00 EUR)

Delivery terms

peerHuntr delivers the product electronically at the moment the order is confirmed.

Subscription terms

If you sign up as an Anonymous user (paid), you agree to pay the applicable fees and charges and comply with the terms that apply specifically to the subscription services. Failure to pay these fees will result in termination of your access to the subscription service. You also accept that we may save and continue debiting your payment method (e.g. by credit card), even after it expires, to avoid interruptions of our services.

The following subscription fees apply to Anonymous users:
Monthly fee is 29.00 DKK (4.00 EUR)
Yearly fee is 299.00 DKK (40.00 EUR)

If payment is interrupted as a consequence of changed payment card information, you will be prompted to update this information on your peerHuntr profile.

If you purchase a subscription, your payment method will automatically be debited at the beginning of each subscription period for fees and charges for this period. To avoid future charges, cancel your subscription before the renewal date. You cancel your subscription by logging on to your peerHuntr account, go to your profile and cancel your subscription by converting to a Public user (free). Should you wish to delete your profile completely, you should send an e-mail to info@peerhuntr.com requesting your account to be terminated and your data to be deleted.

You have to actively accept peerHuntr's commercial terms in order to sign up for subscription services by clicking the "Commercial terms" box.

Purchase of subscription services is subject to peerHuntr's general refund policy.

We can calculate charges imposed on you based on the billing information you provide at the time of purchase.

Warranty

The product has a two-year warranty in accordance with Danish consumer law. Warranty issue should be reported as soon as possible and two months after discovery of warranty issue at the latest.

Refund

If a refund has been agreed upon, please send your bank details so that we can transfer the agreed amount.

Cancellation

A 14-day cancellation on goods purchased on the peerHuntr platform will be given. The period starts the day you receive the item. Cancellation must be notified to us within 14 days of purchase. The notification should be e-mailed to info@peerhuntr.com. Please let us know clearly that you wish to exercise your right of cancellation under Danish consumer law. If the product has been used, for example, by contacting the profile user using acquired contact information or in order to find more information about the profile, we consider the product used. This means that, in the case of cancellation of the purchase, you will receive a partial or no refund of the purchase, depending on the commodity's reacquisition value. In order to receive the a full refund, you must do the same as you would in a physical store. You may test the product, but not take it in real use.

Complaints - overview and links:

If you have a complaint about a product purchased on the peerHuntr platform, a complaint may be sent to:
peerHuntr IVS
Mågebakken 190
DK-5250 Odense SV
CVR: 39226677
E-mail: info@peerhuntr.com
Website: www.peerhuntr.com

The Competition and Consumer Agency's Center for Complaints
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Website: www.forbrug.dk

If you are a consumer domiciled in another EU country, you can raise your complaint on the EU Commission Online Complaints Platform.
The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you submit a complaint here, please provide them with our e-mail address: info@peerhuntr.com
Last updated: November 28, 2019

Handelsbetingelser (på dansk)
Produktet

Produktet, som peerHuntr sælger, er profilkort, der i tillæg til de anonymiserede kort på tillige indeholder brugerens kontaktoplysninger samt et ikke anonymiseret billede. Dette udvidede profilkort modtages mod betaling og gør køberen i stand til at søge yderligere oplysninger eller kontakte brugeren for en dialog omkring ansættelse.

Betalingsbetingelser

peerHuntr modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når du godkender transaktionen. Varen leveres elektronisk umiddelbart herefter.

peerHuntr bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Priser

Varer på peerHuntr-platformen kan enten købes som individuelle køb, multikø med rabat eller som abonnementsordning. Alle beløb er inkl. moms. Ved individuelle køb er prisen på et peerHuntr profilkort 7,50 DKK (1,00 EUR). Følgende priser gælder ved multikøb:
Prisen for 10 profilkort er 67,00 DKK (9,00 EUR)
Prisen for 50 profilkort er 299,00 DKK (40,00 EUR)
Prisen for 100 profilkort er 499,00 DKK (67,00 EUR)

Leveringsbetingelser

peerHuntr leverer varen elektronisk i det øjeblik ordren bekræftes.

Abonnementsvilkår

Hvis du registrerer dig som Anonym bruger (betalt), accepterer du at betale de gældende gebyrer og afgifter og overholde de vilkår, der gælder specifikt for abonnementstjenesterne. Manglende betaling af disse gebyrer vil medføre opsigelse af din adgang til abonnementstjenesten. Du accepterer desuden, at vi kan gemme og fortsætte debitering af din betalingsmetode (f.eks. via betalingskort), selv efter det er udløbet, for at undgå afbrydelser af vores tjenester.

Følgende abonnementspriser gælder p.t. som Anonym bruger:
Månedligt gebyr på 29,00 DKK (4,00 EUR)
Årligt gebyr på 299,00 DKK (40,00 EUR)

Hvis betaling afbrydes som følge af ændrede kortoplysninger, vil du blive bedt om at opdatere disse på din peerHuntr-profil.

Hvis du køber et abonnement, debiteres din betalingsmetode automatisk i begyndelsen af hver abonnementsperiode for gebyrer og afgifter for denne periode. Hvis du vil undgå fremtidige debiteringer, skal du opsige dit abonnement før fornyelsesdatoen. Du opsiger dit abonnement ved at logge ind på din peerHuntr-konto, gå til din profil og opsig dit abonnement ved at konvertere din profil til Offentlig bruger (gratis). Hvis du ønsker helt at slette din profil, skal du sende en e-mail til info@peerhuntr.com og anmode om at få din profil og personlige data slettet.

Du skal aktivt godkende peerHuntrs handelsbetingelser for at tilmelde dig abonnementstjenesten ved at afkrydse "Commercial terms"-feltet.

Køb af abonnementstjenester er underlagt peerHuntrs generelle refusionspolitik.

Vi kan beregne afgifter, som pålægges dig, baseret på de faktureringsoplysninger, som du angiver på købstidspunktet.

Reklamationsret

Der gives 2 ærs reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationen skal oplyses sæ snart som muligt og senest to mæneder efter fejlen opdages.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på peerHuntr-platformen.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager varen.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet.
Meddelelsen skal gives pr. mail på info@peerhuntr.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Hvis varen er prøvet, fx ved at du har taget kontaktoplysninger på profilen i brug eller du har benyttet erhvervede oplysninger til at finde flere informationer om profilen, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige generhvervelsesværdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt på peerHuntr-platformen, kan der sendes en klage til:

peerHuntr IVS
Mågebakken 190
DK-5250 Odense SV
CVR: 39226677
E-mail: info@peerhuntr.com
Website: www.peerhuntr.com

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse:
info@peerhuntr.com

Sidst opdateret: 28. november 2019