Terms and Conditions

Terms & Conditions

Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") carefully before using the http://www.peerhuntr.com website or peerHuntr mobile applications (the "Service") operated by peerHuntr ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create a user profile with peerHuntr, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by peerHuntr.

peerHuntr has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that peerHuntr shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Denmark, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us at info@peerhuntr.com.

Last updated: November 28, 2019

Vilkår og betingelser (på dansk)

Læs disse vilkår og betingelser ("vilkår", "betingelser og vilkår") omhyggeligt, inden du bruger vores hjemmeside http://www.peerhuntr.com eller peerHuntrs mobile applikationer ("tjenesten"), der drives af peerHuntr ("os", "vi", "eller", "vores").

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår. Vilkårene gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du er uenig i disse vilkår, skal du undlade at benytte tjenesten.

Konti

Når du opretter en brugerprofil på peerHuntr-platformen, skal du give os oplysninger, der er korrekte, fyldestgørende og aktuelle til enhver tid. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på vilkårene, hvilket kan medføre øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores platform.

Du er selv ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten og til aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, hvad enten dit kodeord er hos vores tjeneste eller en tredjepartstjeneste.

Du accepterer ikke at oplyse din adgangskode til tredjepart. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på eller har mistanke om brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartshjemmesider eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af peerHuntr.

peerHuntr har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitik eller praksis på tredjepartshjemmesider eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at peerHuntr hverken direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne tredjepartshjemmesider eller tjenester.

Vi anbefaler på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for tredjepartshjemmesider eller tjenester, du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere adgangen til vores tjeneste straks og uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder vilkårene.

Alle bestemmelser i de betingelser, som af deres art bør gælde efter opsigelse, vil gælde efter opsigelse, herunder uden begrænsning ejerskabsbestemmelser, garantibeviser, erstatning og ansvarsbegrænsninger.

Ved opsigelsen ophører din ret til at bruge tjenesten straks. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du bare afbryde brugen af tjenesten.

Lovvalg

Disse vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Vores undladelse af at håndhæve enhver ret eller bestemmelse af disse vilkår betragtes ikke som en afkald på disse rettigheder. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og vores tjeneste, og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem dig og tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en ændring af vilkårene finder sted, vil vi tilstræbe at give mindst 30 dages varsel inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive skønsmæssigt bestemt.

Ved at fortsætte med at etablere adgang til eller bruge vores tjeneste, efter at disse ændringer har trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte vilkår, kontakt os venligst på info@peerhuntr.com.

Sidst opdateret: 28. november 2019